Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

W swoich szeregach posiadamy specjalistów p.poż, którzy mają ogromny zasób wiedzy w tworzeniu tego typu dokumentów. Oferujemy profesjonalizm, szybkość realizacji zamówienie oraz dwuletni okres gwarancyjny na nasze instrukcje. Zachęcamy do kontaktu z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to dokument, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku.  Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy. Za opracowanie oraz aktualizację IBP (Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) odpowiedzialny jest pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona.

Kto może opracować i aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

– tytuł zawodowy technika pożarnictwa,

– wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

– wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,

– wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. galeria handlowa, bank, urząd), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

– występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),

– kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

– kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,

– powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:

– warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
– określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
– sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
– sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
– warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
– plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,

Gdzie należy przechowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wyciąg z IBP zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku powinien być przechowywany w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie instrukcji w specjalnej skrzynce, wyposażonej w system „zbij szybkę”, oraz umieszczenia graficznych schematów ewakuacyjnych w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.