Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP i PPOŻ?

Przed przystąpieniem do pracy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego BHP. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach przeznaczonych do kierowania ludźmi przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Kolejne szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych raz na 6 lat, a osoby kierujące pracownikami raz na 5 lat.

Z czego składa się szkolenie okresowe BHP i PPOŻ?

Szkolenie okresowe składa się z trzech głównych obszarów wiedzy: BHP, PPOŻ i Pierwsza Pomoc.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

Nasza firma Fireland oferuje profesjonalne szkolenia prowadzone przez najlepszych specjalistów z danych dziedzin. Szkolenia prowadzimy bezpośrednio u klienta. Zapewniamy bezpłatny dojazd.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Każdy uczestnik szkolenia okresowego bhp po uzyskaniu pozytywnego wyniku, dostaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, którego odpis musi być przechowywany w aktach osobowych pracownika