Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Firma Fireland prowadzi szkolenie wstępne BHP w formie instruktarzu, który polega na przekazaniu wiedzy w formie teoretycznej jak i praktycznej.
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
d) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
e) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
f) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Zgodnie z Art. 2373 §2 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
Szkolenie zobowiązani są przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki zawodowe, uczniowie szkół zawodowych i techników zatrudnieni u pracodawcy w celu praktycznej nauki zawodu. 

Karta szkolenia wstępnego BHP do pobrania tutaj

Szkolenie wstępne BHP podzielone jest na dwa etapy:

  • instruktarz ogólny przeprowadzany przez pracownika służby BHP
  • instruktarz stanowiskowy przeprowadzany przez bezpośredniego przełożonego,

Szkolenie Wstępne BHP 

 
 

Ważność szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne BHP jest ważne przez rok. W ciągu tego czasu pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi szkolenie okresowe BHP i PPOŻ.
Szkolenie wstępne traci swoją ważność w przypadku zmiany przez pracownika stanowiska pracy lub zakresu obowiązków.

Ile trwa szkolenie wstępne BHP

Na łączny czas szkolenia wstępnego składa się czas trwania instruktarzu ogólnego i instruktarzu stanowiskowego.
Instruktarz ogólny w swoim planie ramowym podzielony jest na 11 tematów, które powinny trwać minimum 3 godziny lekcyjne. Tematy poruszają zagadnienia, od istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez bezpieczne zachowania, kończąc na tematyce wypadków przy pracy.
Instruktarz stanowiskowy jest zróżnicowany w zależności od stanowiska i zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika. Dla pracowników administracyjno-biurowych trwa on minimum 2 godziny lekcyjne dla pozostałych minimum 8 godzin lekcyjnych.