Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Ochrona przed wybuchem jest bardzo istotnym elementem ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Wybuchy zagrażają życiu i zdrowiu pracowników, najczęściej powstając w wyniku niekontrolowanych reakcji spalania i tworzenia się nadciśnienia. W mniejszym stopniu szkodliwymi efektami wybuchu są produkty spalania oraz niedobór tlenu w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem to dokument, który powinien posiadać każdy zakład, w którym występuje zagrożenie niekontrolowanego wybuchu, związanego z obecnością palnych par, pyłów, cieczy palnych, gazów. Dokument zawiera między innymi:

  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • zabezpieczenie stanowisk pracy znajdujących się w strefach wybuchowych
  • opracowanie scenariuszy awaryjnych
  • określenie prawdopodobieństwa zaistnienia wybuchu w zakładzie

Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dyrektywa 1999/92/WE została opracowana na podstawie artykułu 137 traktatu komisji europejskiej, dlatego też pospolicie znana jest pod nazwą ATEX 137.

Wymagania niniejszej Dyrektywy na obszar Polski wprowadza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).