Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Nasze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy obejmują zasady postępowania w miejscu gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie osoby poszkodowanej, a także aspekty prawne dotyczące udzielania bądź nie udzielenia pierwszej pomocy. Głównym założeniem przy udzielaniu pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu osoby poszkodowanej i w miarę możliwości nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań, aż do momentu gdy na miejsce zdarzenia przyjedzie lekarz lub karetka pogotowia.

Przepisy prawa

Według Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Również kodeks pracy dokładnie precyzuje konieczność wyznaczenia przeszkolonego pracownika do udzielania pierwszej

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Cel szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Naszym zadaniem jest przeszkolić kursantów tak żeby potrafili w momencie zagrożenia podjąć czynności które mogą uratować komuś życie lub zdrowie. Często osoby które są świadkami wypadku nie są w stanie pomóc osobom poszkodowanym poprzez brak odpowiedniej wiedzy.

Na całokształt szkolenia z udzielania pierwszej pomocy składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne na których omówimy i pokażemy jakie czynności należy wykonać żeby pomóc osobie poszkodowanej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z poniższymi tematami:
1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
2. Wyposażenie apteczki – charakterystyka podstawowego sprzętu medycznego.
3. Badanie wstępne poszkodowanego.
4. Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne).
5. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
6. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
7. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
8. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

Omówimy przebieg udzielania pierwszej pomocy w przypadku gdy u osoby poszkodowanej wystąpiło:
• zasłabnięcie
• omdlenie
• oparzenie
• krwotok
• złamanie
• napad epilepsji

Wystawiamy zaświadczenia z przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznania z apteczką, które są dożywotnie i zgodne z przepisami prawa.