Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Projektując zagospodarowanie stacji paliw należy wziąć pod uwagę zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, w którym przedstawiono najważniejsze założenia.

Stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w:

1) instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;

2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;

3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;

4) urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych;

5) urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.

Pawilon stacji paliw płynnych powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia i usytuowany poza strefą zagrożenia wybuchem. W pomieszczeniach magazynowych pawilonu stacji paliw płynnych dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zapłonu:

1) 328,15 K (55 °C) i niższej w szczelnie zamkniętych opakowaniach o pojemności do 1 dm3 i łącznej ich pojemności do 50 dm3;

2) powyżej 328,15 K (55 °C) w opakowaniach konfekcjonowanych w ilościach bez ograniczeń.

Zadaszenia w stacjach paliw płynnych powinny być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obejmować swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów. Wysokość zadaszenia w świetle, mierzona od poziomu podjazdu, powinna wynosić co najmniej 4,5 m.

Łączna pojemność zbiorników magazynowych dla produktów naftowych w stacjach paliw płynnych nie powinna przekraczać 500 m3Pojemność zbiornika magazynowego stacji paliw płynnych dla produktów naftowych nie powinna przekraczać 100 m3Odległość między zbiornikami w stacjach paliw płynnych nie może być mniejsza niż 0,5 m. 

Odległość odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej:

1) o metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem – od pawilonu stacji paliw płynnych  przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich;

2) 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1;

3) 20 m – od innych budynków niewymienionych w pkt 2;

4) 20 m – od granicy lasu;

5) 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki;

Odległości od budynków, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być zmniejszone w przypadku zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej od strony tych budynków.

Odległości zbiorników i rurociągów technologicznych w stacjach paliw płynnych nie mogą być mniejsze niż:

1) 10 m – od podziemnych elementów budowli ochronnych dla obrony cywilnej;

2) 3 m – od fundamentów budynków;

3) 20 m – od gazociągów wysokiego ciśnienia;

4) 2 m – od przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych niesłużących do obsługi zbiorników, wodociągów oraz gazociągów niewymienionych
w pkt 3.

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;

2) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;

3) 3 koce gaśnicze;

Warto pamiętać, że w miejscach, gdzie są magazynowane materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe (są to niewątpliwie stacje paliw płynnych) należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem.