Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Potwierdzenie przez producenta wymogów krajowych dla danego wyrobu budowlanego

Potwierdzenie przez producenta wymogów europejskich dla danego wyrobu budowlanego

Norma zharmonizowana lub też EAD, czyli Europejski Dokument Oceny, dokładnie precyzuje, w jaki sposób należy badać dany wyrób. Zgodnie z Art. 5 oraz Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych wyrób budowlany może zostać wprowadzony do obrotu na cztery sposoby:

  1. wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011,
  2. wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy,
  3. wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania – udostępnienie wyrobu legalnie wprowadzonego do obrotu,
  4. dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Dla wyrobów budowlanych, dla których została opracowana norma zharmonizowana lub też wydano Europejski Dokument Oceny (EAD), procedura dopuszczenia zawiera wytyczne wskazujące na graniczne wartości dotyczące właściwości użytkowych. Produkt, który objęty jest jednym z tych dokumentów, musi zostać przebadany przez autoryzowane laboratorium, zgodnie z opracowaną metodologią badań. W przypadku obecności normy zharmonizowanej, po pozytywnej, laboratoryjnej weryfikacji możliwe jest dopuszczenie go do obrotu na rynku budowlanym oraz oznakowanie symbolem CE (Conformite ­Europeenne).

W przypadku gdy dla danego wyrobu nie opracowano normy zharmonizowanej, obowiązkiem producenta, jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej (wprowadzono od 1 stycznia 2017r. wcześniej obowiązywała konieczność uzyskania Aprobaty Technicznej) lub Europejskiej Oceny Technicznej (EOT), których wydawaniem zajmuje się w Polsce Instytut Techniki Budowlanej oraz w odniesieniu do urządzeń przeciwpożarowych: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Krajowa ocena techniczna (KOT) lub wydana przed 1 stycznia 2017 r. Aprobata Techniczna, w przeciwieństwie do wydawanej bezterminowo Europejskiej Oceny Technicznej (EOT), obowiązuje przez 5 lat, po którym to okresie można jednorazowo go odnowić poprzez aneks. Maksymalny okres obowiązywania KOT pomimo aneksowania nie może przekraczać 10 lat.

Należy jednak mieć świadomość, że wydanie KOT, Aprobaty Technicznej  lub EOT musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem stosownych badań danego wyrobu budowlanego, zawierających informację także o systemie oceny zgodności, które skutkują odpowiednio oznaczeniem produktu znakiem „B”, lub „CE”. Oba te dokumenty pociągają za sobą konieczność powołania Zakładowej Kontroli Produkcji, która po uzyskaniu wszystkich wskazanych wyżej dokumentów wydaje Deklaracje Właściwości Użytkowych, na podstawie której wyrób budowlany może trafić na rynek.

Gdy wyrób budowlany posiada wyżej wymienione dokumenty, może zostać wprowadzony do obrotu i instalowany w budynkach.