Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Budynkiem zagrażającym życiu ludzi określa się obiekty, niezapewniające prawidłowej ewakuacji ludzi. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku warunki ewakuacji nie zapewniają prawidłowej możliwości opuszczenia go w trakcie zagrożenia jest:

–  szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych

– długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych

– występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji

– niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych

– niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych

– brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku

Uznanie budynku za zagrażający życiu ludzi może spowodować, że Państwowa Straż Pożarna wyda zakaz użytkowania go do czasu dostosowania do przepisów techniczno-budowlanych.

Firma BHP PPOŻ Fireland zachęca do kontaktu ze specjalistami PPOŻ, którzy fachowo doradzą rozwiązania w zakresie ewakuacji, pomogą zorganizować praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Prześledzą i pomogą prawidłowo oznakować drogi, przejścia oraz wyjścia ewakuacyjne, oraz sprzęt ppoż.